Витяг зі статуту

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл" (далі за текстом Клуб) є молодіжним громадським і фізкультурно-спортивним клубом, який об'єднує громадян України, є нейтральним по відношенню до політичних партій і виборчих блоків, створений на основі спільних інтересів громадян.
 • Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
 • Клуб є некомерційним та неприбутковим і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України, та на основі даного Статуту та нормативних актів, затверджених керівними органами організації, що не суперечать Статуту та чинному законодавству України.

1.4. Члени Клубу визнають пріоритет Прав Людини, неприпустимість використання заходів та методів, які суперечать загальнолюдським нормам моралі, принижують людську честь та гідність.

 • Клуб взаємодіє на засадах співпраці з державними органами, громадськими організаціями, політичними партіями, міжнародними організаціями.
 • Клуб в своїй діяльності не допускає дій, які мають на меті: зміни шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави, підриву безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав, пропаганди війни, насильства чи жорстокості, націоналізму і шовінізму, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, створення воєнізованих формувань, обмеження загальновизнаних прав людини.
 • Клуб є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки в банківських установах.
 • Клуб має власну печатку, штамп, бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки якої реєструються у встановленому законом порядку.
 • Клуб має право від свого імені укладати правочинні договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.10. Клуб здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку.

1.11.    Офіційна назва Клубу українською мовою - Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл"  скорочено - МГФСК "Сокіл". Повна назва організації англійською мовою: Youth Public  physical culture clubFalcon; скорчена назва англійською мовою: YPPCC " Falcon ".

1.12.    Діяльність Клубу розповсюджується на територію  міста Сарни Сарненського району Рівненської області.

1.13 .Юридична адреса Клубу:

34500, Україна, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ковельська 16 .

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ.
 • Метою діяльності Клубу є сприяння розвитку громадської активності молоді, поширення правових знань та підвищення правової культури, екологічне та патріотичне виховання, сприяння розвитку фізичного виховання, фізичної культури, спорту, самодіяльного фізкультурно-спортивного руху, задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних, фізкультурно-оздоровчих та національно-культурних інтересів своїх членів.
 • Завданням Клубу є:
 • сприяння організації та проведенню спортивних і фізкультурно – оздоровчих заходів (змагань, турнірів, спартакіад, спортивних свят, тощо);
 • сприяння в розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу, створенню сприятливих умов спортсменам для забезпечення їх виступів на змаганнях різного рангу;
 • розвиток і зміцнення зв’язків з спортивними організаціями, федераціями, об’єднаннями;
 • сприяння пропаганді і популяризації фізичної культури та спорту серед молоді;
 • захист законних прав та інтересів членів організації;
 • представництво законних інтересів членів організації в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння підвищенню правової культури та правових знань;
 • сприяння розвитку громадської активності молоді;
 • патріотичне виховання;
 • сприяння розвитку творчо обдарованої молоді, популяризація всіх напрямків музичної діяльності та музичної творчості;
 • виховання екологічної культури;
 • встановлення інформаційного зв'язку здержавними і громадськими національними та міжнародними організаціями.
 • організація мережі громадських навчальних пунктів із залученням юристів, психологів,
 • екологів та інших фахівців, в т.ч. і зарубіжних, з метою підвищення правових знань та правової культури, екологічного виховання, пропагування здорового способу життя серед своїх членів та громадян України;
 • організаційна та інформаційна підтримка інших молодіжних об'єднань громадян, надання
 • допомоги у їх створенні;
 • підтримка прямих міжнародних зв'язків із зарубіжними громадськими (неурядовими)
 • організаціями, фондами, культурно-просвітницькими центрами,
 • інформування громадськості про свою роботу та діяльність інших громадських організацій.

2.3. Клуб не має на меті отримання прибутку.

 

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ.

 

3.1. Для виконання Статутних завдань Клуб у встановленому законом порядку:

 • представляє і захищає законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого
 • самоврядування, а також у громадських органах;
 • вносить до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з
 • питань соціального становлення та розвитку молоді;
 • може проводити санкціоновані збори, мітинги, демонстрації;
 • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, правову пропаганду серед населення
 • району;
 • організовує і проводить зустрічі, круглі столи, семінари, виставки, консультації із залученням представників громадськості, партій, рухів, органів державного управління, експертів із різних галузей діяльності суспільства, в т.ч. міжнародних, народних депутатів усіх рівнів;
 • здійснює незалежний громадський контроль за діяльністю обраних депутатів в період виконання ними своїх повноважень;
 • співпрацює з існуючими та засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу, просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями в Україні та інших державах;
 • встановлює та розриває ділові та інші зв'язки з партнерами на території України і за її межами;
 • організовує фестивалі, конкурси, концерти, виставки, аукціони, лотереї у встановленому чинним законодавством порядку, проводить таборування та туристичні подорожі;
 • встановлює почесні відзнаки, подяки для осіб, які мають заслуги у реалізації цілей Клубу;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань Клубу, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.2.  Клуб самостійно визначає форми та системи оплати праці штатних працівників Клубу.

3.3.   Клуб може залучати до роботи за трудовим договором, договором підряду або іншими цивільними угодами, громадян, які не є членами Клубу а також приймати безоплатно надані послуги, виконані роботи і результати особистої творчої праці працівників, пов'язані зі статутними цілями

 

4.ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

4.1.Членами Клубу можуть бути громадяни України, віком від 14 до 28 років, незалежно від роду занять, національності та віросповідання, які визнають Статут Клубу і зобов'язуються його виконувати. Членами Клубу також можуть бути особи старшого віку, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів Клубу. У складі виборних органів Клубу кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

 • Для вступу в Клуб громадяни повинні подати заяву про бажання вступити до Клубу.
 • Рішення про прийом в члени Клубу приймається керівними органами Клубу, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 її членів, які мають право голосу, і набирає чинності з моменту прийняття.
 • Членство в Клубі не виключає членства в інших громадських організаціях.
 • Члени Клубу мають право:

 

 • обирати та бути обраними до всіх органів управління Клубом;
 • брати участь у формуванні та реалізації програм Клубу;
 • мати громадський захист Клубу;
 • отримувати від Клубу юридичну, організаційну та інформаційну допомогу;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Клубу;
 • звертатись до керівництва Клубу з будь-яких питань її діяльності;
 • користуватись можливостями Клуба для навчання з метою підвищення свого інтелектуального і професійного рівня;
 • отримувати експертні висновки, консультативну, юридичну допомогу, інформаційні, довідково-аналітичні матеріали та будь-яку іншу інформацію з питань, що належать до компетенції Клубу;
 • вийти зі складу Клубу за власним бажанням.

4.6. Члени Клубу зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту;
 • робити посильний внесок у здійснення завдань Клубу;
 • виконувати рішення загальних зборів та правління;
 • не допускати жодних дій, що підривають авторитет Клубу , завдають їй шкоди, або заважають у здійсненні функцій (оцінку таким діям дає Правління);
 • підтримувати Клуб матеріально;
 • не розголошувати інформації, щодо якої прийнято рішення дотримання принципу конфіденційності.

4.7. Членство в Клубу  припиняється:

 • у разі порушення цього Статуту та нормативних актів керівних органів Клубу на підставі рішення зборів організації, або правління Клубу ;
 • на підставі заяви про добровільний вихід з Клубу;
 • у разі регулярної (протягом трьох місяців) несплати членських внесків;
 • у випадку ліквідації Клубу.

 

5.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ.

 • Організаційну структуру Клубу складають: місцеві навчальні заклади, осередки в навчальних закладах міста, які здійснюють свою діяльність на підставі своїх статутів, які не суперечать статуту Клубу, приймаються вищими керівними органами осередку та затверджуються правлінням районної організації. Первинним осередком є студентський колектив Сарненського педагогічного коледжу РДГУ.
 • Осередки можуть бути юридичними особами після їх реєстрації в установленому порядку. Ті осередки, які не є юридичними особами, зобов'язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування в установленому порядку.
 • Кількісний склад осередку не обмежений, але повинен складатись не менше як з трьох осіб.
 • Вищим керівним органом осередку є збори, які обирають голову та делегують йому право представляти інтереси всіх членів осередку в Клубі.
 • Збори осередку чинні, якщо на них присутні не менше половини його членів.

5.6. Діяльність місцевих осередків координує і контролює координатор визначений
правлінням Клубу.

5.7. Прийом нових місцевих осередків здійснюється Правлінням Клубу .

 

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

6.1. Органами управління Клубу є:

 • загальні збори Клубу (Конференція), в подальшому тексті Збори;
 • правління;
 • голова правління;

6.2. Вищим керівним органом Клубу є збори. Збори скликаються не рідше одного разу
на 3 роки. Право скликати збори надається:

 • 2/3 членам правління;
 • голові правління;

      Про скликання та порядок денний зборів оголошується не пізніше як за 2 місяці до їх відкриття. Норма представництва визначається Правлінням, а порядок обрання делегатів зборів - місцевими осередками. Делегатами зборів за посадами є члени правління.

6.3. Збори є дійсними, якщо на них присутні не менше половини числа делегатів, обраних на
збори Ухвали зборів вважаються дійсними, якщо за них проголосувала проста більшість
присутніх на зборах, за винятком ухвали про припинення діяльності Клубу, а також
змін у Статуті, які приймаються не менш як 2/3 числа учасників зборів. Голосування на
зборах проводиться відкрито.

       На вимогу Правління Клубу, або з ініціативи 1/3 організацій - членів, збори можуть скликатись позачергово.

6.4. Збори:

 • затверджують Статут Клубу, зміни та доповнення до нього;
 • приймають рішення про перейменування, реорганізацію та ліквідацію Клубу;
 • схвалюють плани та напрямки діяльності;
 • заслуховують звіт правління, голови правління, голови ревізійної комісії за поточний період та дають йому оцінку;
 • координують діяльність членів Клубу;
 • обирають та звільняють голову правління, заступника голови правління, членів правління, секретаря, скарбника, ревізійну комісію;
 • приймають заяви, ухвали, резолюції тощо;
 • затверджують процедури прийняття рішень на всіх рівнях;
 • затверджують рішення правління Клубу з питань, що є компетенцією зборів;
 • реалізують право власності на майно та кошти Клубу;

              - затверджують структуру та чисельність апарату, посадові обов'язки членів правління.

       6.5.  В період між зборами вищим органом управління Клубом є правління, яке уповноважене   координувати діяльність Клубу та вживати всіх необхідних заходів з метою реалізації рішень зборів, а також вирішувати інші питання діяльності Клубу.

 • Загальна кількість членів правління не повинна бути менша трьох. Головою Клубу є голова правління. До складу правління за посадами включаються голова правління, заступник голови правління, голови осередків. Строк повноваження правління - 3 роки.
 • Основною формою роботи правління Клубу є його засідання, які скликаються не рідше одного разу на квартал головою правління, або на вимогу однієї третини членів правління. Засідання правління Клубу веде голова правління.

6.8. Збори правління вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів.

6.9. Правління Клубу:

 • виконує рішення зборів Клубу, що відносяться до їх компетенції;
 • вирішує питання зовнішньої та внутрішньої діяльності Клубу ;
 • приймає рішення про скликання позачергових зборів Клубу ;
 • вносить зміни та доповнення до Статуту, які затверджуються загальними Зборами;
 • визначає поточні завдання Клубу ;
 • затверджує плани роботи Клубу;
 • приймає рішення про початок нових видів діяльності;
 • дає рекомендації місцевим осередкам;
 • розглядає питання фінансово-господарської діяльності Клубу;
 • забезпечує оперативною інформацією членів Клубу;
 • призначає координаторів діяльності осередків;
 • призначає керівників відділів та програм;
 • визначає норми представництва на зборах;

6.10. Рішення правління Клубу приймаються простою більшістю голосів за умови присутності на його засіданні двох третин членів Правління.

6.11. Голова правління здійснює керівництво діяльністю організації. Голова правління обирається зборами терміном на 3 роки. Голова правління може бути звільнений зі своєї посади достроково рішенням зборів, за яке проголосували 2/3 від загального складу учасників зборів.

6.12 Кожен член правління, за дорученням Голови Клубу може очолювати певний напрямок роботи Клубу.

6.13 Голова правління Клубу:

 • організовує і несе відповідальність за виконання рішень зборів Клубу;
 • організовує надання практичної допомоги місцевим осередкам в їхній діяльності;
 • організовує роботу правління і головує на його засіданнях;
 • за поданням правління формує апарат (секретар, бухгалтер, та ін.) в межах граничної чисельності штату і асигнувань, передбачених на цю мету, затверджує штатний розклад, функціональні обов'язки працівників апарату;
 • організовує роботу апарату і несе відповідальність за його ефективність;
 • представляє організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами, а також у міжнародних зв'язках;
 • підписує від імені організації фінансові та інші документи;
 • без доручення діє від імені організації;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами організації в межах своїх повноважень;
 • укладає договори та інші угоди;
 • видає доручення членам правління та працівникам його апарату на здійснення юридичних дій;
 • здійснює інші дії відповідно до цього Статуту.

Голова  правління в межах своєї компетенції видає розпорядження, які обов'язкові до виконання всіма службовими особами та працівниками Клубу.

6.14. В разі неможливості виконання головою правління своїх обов'язків його обов'язки виконує заступник голови правління.

 

7.КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ

 

7.1. Клуб може мати у власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інше майно, що спрямовуються на створення міцної матеріальної бази Клубу та реалізацію його статутних завдань.

7.2. Клуб набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних і членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.3. Кошти Клубу формуються з:

 • коштів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
 • добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • внесків членів Клубу;
 • грантів юридичних та фізичних осіб, у тому числі нерезидентів.

 

 • Члени Клубу не відповідають по фінансових зобов'язаннях Клубу. Клуб не відповідає по фінансових зобов'язаннях своїх членів.
 • Кошти Клубу ідуть на виконання статутної діяльності, на благодійні цілі та на утримання штатного апарату.

 

 • Клуб виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та пов'язані з ними немайнові права та обов'язки.
 • Клуб веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі в порядку та розмірах, встановлених законодавством.
 • Щороку ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Клубу . Звіт про результати перевірки діяльності Клубу направляється на розгляд правління Клубу.

7.9. Ревізійну комісію очолює голова, що обирається зборами.

7.10.Члени ревізійної комісії не мають права займатись комерційною діяльністю, яка будь -
яким чином пов'язана з фінансово-господарською діяльністю Клубу.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
 • Здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та матеріальних цінностей в Клубу та осередках.
 • Контролює стан діловодства, оперативності розгляду звернень, скарг, пропозицій членівКлубу.
 • Перевіряє виконання прийнятих керівними Органами організації рішень.
 • Члени ревізійної комісії:

 

 • не можуть бути обраними в керівні органи Клубу під час виконання своїх повноважень;
 • користуються правом дорадчого голосу на засіданнях правління;
 • підзвітні лише зборам;
 • мають термін повноваження - 3 роки.

 

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
 • Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація Клубу ї здійснюється за рішенням зборів, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів зборів.
 • Клуб може бути ліквідований.

 

 • за рішенням зборів, якщо за нього проголосувало більше 2/3 делегатів, присутніх на зборах;
 • на підставі  рішення  суду  або  арбітражного  суду  у  випадках,   передбачених законодавством України.
 • на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.3. Ліквідація Клубу проводиться призначеною зборами ліквідаційною комісією, а в
разі ліквідації Клубу на підставі рішення суду або арбітражного суду -
ліквідаційною комісією, яка призначається цим органом.

Про початок ліквідації Клубу, строки прийняття заяв з претензіями до нього, ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Клубу, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Клубу третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив комісію. Наявне у Клубі майно та грошові кошти, включаючи отримані кошти від розпродажу її майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також кошти для оплати праці працівників Клубу повинні бути передані ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в дохід держави
 • У разі ліквідації Клубу у судовому порядку майно організації передається у дохід держави.
 • Ліквідація Клубу вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1.    Цей Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності організації на умовах ст.9.2. цього Статуту

10.2.     Зміни та доповнення до Статуту вносяться Правлінням і затверджуються Зборами.

10.3.     Повідомлення органів реєстрації про зміни у Статуті для державної реєстрації цих змін,

   подання необхідних звітних документів здійснюється Правлінням, відповідно до вимог,      

             порядку й термінів, визначених законодавством України.

 

Голова правління: Бородавка Сергій Петрович

Заступник голови правління: Леончук О.М.

Члени правління: Чубик В. (Ф-41), Оленіч О. (Т-41), Олекесійовець В. (Ф-31), Гризовський П.(А-41), Стрибулевич М. (Ф-41).

Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл" є молодіжним громадським і фізкультурно-спортивним клубом, створений на основі спільних інтересів громадян. Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, а також взаємодіє на засадах співпраці з державними органами, громадськими організаціями, політичними партіями, міжнародними організаціями.

Офіційна назва Клубу українською мовою - Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл"  скорочено - МГФСК "Сокіл". Повна назва організації англійською мовою: Youth Public  physical culture club “Falcon”; скорчена назва англійською мовою: YPPCC " Falcon ". Діяльність Клубу розповсюджується на територію  міста Сарни Сарненського району Рівненської області.

Метою діяльності Клубу є сприяння розвитку громадської активності молоді, поширення правових знань та підвищення правової культури, екологічне та патріотичне виховання, сприяння розвитку фізичного виховання, фізичної культури, спорту, самодіяльного фізкультурно-спортивного руху, задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних, фізкультурно-оздоровчих та національно-культурних інтересів своїх членів.

Завданнями Клубу є:

 • сприяння організації та проведенню спортивних і фізкультурно – оздоровчих заходів (змагань, турнірів, спартакіад, спортивних свят, тощо);
 • сприяння в розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу, створенню сприятливих умов спортсменам для забезпечення їх виступів на змаганнях різного рангу;
 • розвиток і зміцнення зв’язків з спортивними організаціями, федераціями, об’єднаннями;
 • сприяння пропаганді і популяризації фізичної культури та спорту серед молоді;
 • захист законних прав та інтересів членів організації;
 • представництво законних інтересів членів організації в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння підвищенню правової культури та правових знань;
 • сприяння розвитку громадської активності молоді;
 • патріотичне виховання;
 • сприяння розвитку творчо обдарованої молоді, популяризація всіх напрямків музичної діяльності та музичної творчості;
 • виховання екологічної культури;
 • встановлення інформаційного зв'язку з державними і громадськими національними та міжнародними організаціями.
 • організація мережі громадських навчальних пунктів із залученням юристів, психологів,
 • екологів та інших фахівців, в т.ч. і зарубіжних, з метою підвищення правових знань та правової культури, екологічного виховання, пропагування здорового способу життя серед своїх членів та громадян України;
 • організаційна та інформаційна підтримка інших молодіжних об'єднань громадян, надання
 • допомоги у їх створенні;
 • підтримка прямих міжнародних зв'язків із зарубіжними громадськими (неурядовими)
 • організаціями, фондами, культурно-просвітницькими центрами,
 • інформування громадськості про свою роботу та діяльність інших громадських організацій.

Клуб у встановленому законом порядку:

 • представляє і захищає законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого
 • самоврядування, а також у громадських органах;
 • вносить до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з
 • питань соціального становлення та розвитку молоді;
 • може проводити санкціоновані збори, мітинги, демонстрації;
 • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, правову пропаганду серед населення
 • району;
 • організовує і проводить зустрічі, круглі столи, семінари, виставки, консультації із залученням представників громадськості, партій, рухів, органів державного управління, експертів із різних галузей діяльності суспільства, в т.ч. міжнародних, народних депутатів усіх рівнів;
 • здійснює незалежний громадський контроль за діяльністю обраних депутатів в період виконання ними своїх повноважень;
 • співпрацює з існуючими та засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу, просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями в Україні та інших державах;
 • встановлює та розриває ділові та інші зв'язки з партнерами на території України і за її межами;
 • організовує фестивалі, конкурси, концерти, виставки, аукціони, лотереї у встановленому чинним законодавством порядку, проводить таборування та туристичні подорожі;
 • встановлює почесні відзнаки, подяки для осіб, які мають заслуги у реалізації цілей Клубу;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань Клубу, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com